MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cử nhân Tài chính - Ngân hàng tại UD-CK được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và các định chế tài chính trung gian phi ngân hàng, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính khu vực nhà nước, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp;

Nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

THẾ MẠNH NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

Với ngành Tài chính ngân hàng - Mã ngành: 7340201, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng có các tổ hợp môn xét tuyển theo 02 phương thức, cụ thể như sau:

BẠN CÓ PHÙ HỢP