Tuyển dụng: 02 Kỹ sư Thiết kế Xây dựng; 02 Kỹ sư Thiết kế Giao thông; 02 Kỹ sư Thiết kế Thủy lợi; 02 Kỹ sư Điện; 02 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

VIỆC LÀM KHÁC