THÔNG TIN HỌC BỔNG TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

Hằng năm, Sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum có cơ hội nhận rất nhiều học bổng khác nhau như: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức đơn vị thuộc chính phủ, học bổng do các doanh nghiệp tài trợ, ....

Sinh viên nhận học bổng của tổ chức Rhone – Mékong

Sinh viên nhận học bổng của Nhà trường

Sinh viên nhận học bổng của Doanh nghiệp

Sinh viên nhận học bổng của Doanh nghiệp

Sinh viên nhận học bổng Lê Mộng Đào