Đề thi và gợi ý đáp án bài thi Ngoại ngữ môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Chiều ngày 08/07/2021, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021 sẽ bước vào môn thi cuối cùng là môn Ngoại ngữ . Dưới đây là các đề thi và đáp án gợi ý các môn Ngoai ngữ Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum giới thiệu đến các sĩ tử tham khảo.

Đề thi tốt nghiệp tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Ngoại ngữ và đáp án gợi ý của tất cả các đề được cập nhật liên tục sau đây:

I. Đề thi

II. Đáp án gợi ý

 

1. Mã đề: 401 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. C

32. B

33. C

34. D

35. A

36. C

37. B

38. B

39. B

40.D

41.B

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A

 

2. Mã đề: 402 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. D

15. B

16. D

17. D

18. D

19. A

20. B

21. A

22. B

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. D

30. A

31. D

32. D

33. D

34. A

35. A

36. A

37. B

38. A

39. B

40. D

41. A

42. B

43. B

44. D

45. C

46. B

47. B

48. A

49. A

50. D

 

3. Mã đề: 403 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. B

2. C

3. B

4. B

5. A

6. D

7. D

8. A

9. B

10. D

11. A

12. D

13. C

14. D

15. B

16. B

17. C

18. C

19. B

20. D

21. A

22. A

23. A

24. B

25. C

26. B

27. A

28. D

29. A

30. B

31. C

32. D

33. B

34. A

35. C

36. C

37. D

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. C

44. B

45. B

46. D

47. A

48. C

49. D

50. B

 

4. Mã đề: 404 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. A

3. B

4. C

5. D

6. C

7. B

8. B

9. C

10. D

11. B

12. C

13. C

14. B

15. D

16.D

17. A

18. B

19. C

20. B

21. B

22. A

23. C

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. C

30. B

31. A

32. C

33. A

34. B

35. B

36. B

37. C

38. A

39. A

40. C

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. B

48. B

49. A

50. A

 

5. Mã đề: 405 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. C

3. B

4. C

5. B

6. B

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. C

13. A

14. D

15. C

16. A

17. C

18. D

19. B

20. B

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. C

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D

 

6. Mã đề: 406 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. D

7. B

8. B

9. C

10. B

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. B

18. B

19. B

20. A

21. A

22. B

23. C

24. D

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

31. D

32. B

33. B

34. A

35. A

36. A

37. C

38. C

39. D

40. A

41. D

42. C

43. D

44. C

45. D

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

 

7. Mã đề: 407 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D

7. A

8. B

9. A

10. C

11. B

12. C

13. C

14. B

15. A

16. C

17. B

18. B

19. C

20. D

21. B

22. A

23. A

24. B

25. D

26. A

27. B

28. B

29. B

30. D

31. B

32. D

33. D

34.B

35. C

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. B

42. D

43. A

44. D

45. C

46. D

47. A

48. A

49. C

50. C

 

8. Mã đề: 408 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C

34. A

35. D

36. D

37. A

38. A

39. D

40. A

41. C

42. C

43. C

44. D

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. B

 

9. Mã đề: 409 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. D

17. B

18. B

19. A

20. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. B

26. A

27. D

28. D

29. D

30. B

31. D

32. B

33. B

34. A

35. D

36. B

37. B

38. B

39. B

40. A

41. B

42. B

43. A

44. A

45. B

46. A

47. D

48. C

49. A

50. A

 

10. Mã đề: 410 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. D

3. A

4. B

5. A

6. B

7. B

8. A

9. A

10. C

11. D

12. D

13. C

14. A

15. D

16. D

17. B

18. A

19. B

20. B

21. C

22. B

23. C

24. B

25. B

26. C

27. D

28. B

29. A

30. A

31. A

32. C

33. D

34. C

35. C

36. D

37. C

38. D

39. B

40. A

41. C

42. C

43. C

44. A

45. D

46. C

47. B

48. B

49. D

50. A

 

11. Mã đề: 411 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. D

32. B

33. A

34. B

35. A

36. B

37. A

38. B

39. A

40. C

41. D

42. B

43. A

44. A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D

 

12. Mã đề: 412 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A

10. D

11. C

12. C

13. C

14. A

15. D

16. D

17. D

18. C

19. B

20. C

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. D

27. B

28. A

29. C

30. A

31. B

32. D

33. D

34. A

35. A

36. B

37. D

38. B

39. D

40. B

41. B

42. C

43. C

44. B

45. C

46. A

47. C

48. A

49. A

50. D

 

13. Mã đề: 413 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. B

3. A

4. D

5. A

6. D

7. B

8. D

9. D

10. B

11. B

12. A

13. B

14. D

15. D

16.A

17. D

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. D

24. A

25. D

26. A

27. A

28. C

29. C

30. C

31. D

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C

49. A

50. C

 

14. Mã đề: 414 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

20. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C

31. B

32. D

33. B

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. D

40. D

41. C

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. D

48. A

49. C

50. B

 

15. Mã đề: 415 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. A

2. D

3. D

4. B

5.B

6. A

7. A

8. A

9.B

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

20. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. A

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D

 

16. Mã đề: 416 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. B

3. D

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. D

10. C

11. C

12. C

13. B

14. A

15. D

16. C

17. A

18. C

19. A

20. B

21. D

22. D

23. B

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. B

30. D

31. D

32. D

33. C

34. C

35. B

36. B

37. B

38. C

39. C

40. B

41. D

42. D

43. B

44. D

45. B

46. C

47. B

48. D

49. C

50. C

 

17. Mã đề: 417 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A

35. D

36. A

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C

 

18. Mã đề: 418 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. B

15. B

16. B

17. D

18. B

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. A

28. D

29. A

30. C

31. C

32. D

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39. C

40. D

41. A

42. A

43. D

44. C

45. A

46. A

47. A

48. B

49. B

50. C

 

19. Mã đề: 419 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B

 

20. Mã đề: 420 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. A

2. C

3. D

4. C

5. B

6. C

7. C

8. A

9. D

10. D

11. C

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. C

19. A

20. C

21. A

22. D

23. D

24. D

25. A

26. B

27. C

28. B

29. C

30. D

31. D

32. C

33. B

34. B

35. C

36. B

37. B

38. D

39. A

40. D

41. C

42. B

43.D

44. D

45. A

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

 

21. Mã đề: 421 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

 

22. Mã đề: 422 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. D

3. A

4.B

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. D

11. C

12. D

13. B

14. C

15. D

16. C

17. D

18. A

19. A

20. D

21. A

22. A

23. D

24. C

25. B

26. A

27. A

28. D

29. C

30. D

31. B

32. D

33. A

34.A

35. C

36. B

37. B

38. C

39. A

40. C

41. B

42. B

43. B

44. C

45. A

46. C

47. B

48. A

49. C

50. C

 

23. Mã đề: 423 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A

30.C

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. D

39. D

40. B

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C

 

24. Mã đề: 424 - Bài thi Ngoại ngữ - Môn Tiếng Anh (Tuyensinh247.com)

1. D

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

9. D

10.B

11.D

12. B

13. A

14. C

15. B

16. A

17. D

18. A

19. B

20. A

21. D

22. C

23. C

24. A

25. A

26. B

27. A

28. C

29. A

30. A

31. B

32. A

33. A

34. B

35. D

36. B

37. D

38. C

39. C

40. D

41. C

42. C

43. D

44. C

45. D

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B

 

Năm 2021, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển sinh 10 ngành học: Giáo dục tiểu học, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý Nhà nước, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật kinh tế, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Xây dựng. Thí sinh có thể xem thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tại đây, hoặc để lại thông tin để cán bộ trường tư vấn chi tiết hơn.

 

Các mốc đáng chú ý sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Từ ngày 10/7: Công tác chấm thi sẽ được tổ chức và xong trước ngày 24/7.

- Ngày 26/7: Hội đồng thi công bố kết quả thi.

- Ngày 28/7: Xét công nhận tốt nghiệp

- Trước 30/7: Công bố kết quả tốt nghiệp THPT

- Chậm nhất ngày 2/8: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho học sinh; in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho học sinh

- Từ 26/7 đến 5/8: Thu nhận đơn phúc khảo và nhận danh sách phúc khảo

- Chậm nhất 20/8: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

 

Tra cứu kết quả trung tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021

Tra cứu kết quả trúng tuyển đại học vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021

Điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét điểm thi THPT 2021

Công bố điểm trúng tuyển vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét điểm thi THPT 2021

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021

Công bố đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021

Tuyển sinh Đại học chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 đợt bổ sung từ 1/9/2021-17/9/2021

Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học hệ Chính quy các ngành của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2021.

Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021

Đại học Đà Nẵng công bố ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến 2021

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, năm 2021 chỉ những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến mới được thay đổi nguyện vọng.

Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo phương thức xét học bạ THPT

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo nhập học trực tuyến đối với thí sinh trúng tuyển hệ chính quy đợt 1 năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ)

Tuyển sinh Đại học chính quy theo xét học bạ THPT vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đợt bổ sung từ 15-30/07/2021

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum đợt bổ sung theo hình thức xét tuyển học bạ THPT năm 2021

Tra cứu kết quả xét tuyển học bạ THPT đợt 1 - 2021

Để biết được kết quả xét tuyển theo phương thức học bạ THPT đợt 1 - 2021, thí sinh hãy truy cập vào địa chỉ bên dưới để tra cứu kết quả

Điểm chuẩn vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 - 2021

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ THPT đợt 1 - 2021 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum